Sydonia

Sydonia von Borck
szlachcianka pomorskiego rodu