Karina

Zdrobnienia imienia Karina

Kari
Karinka
Karinuś
Kariś
Karincia
Karineczka
Karinusia
Karcia
Karucha
Karusia
Karin
Kariśka
Inka
Karinia
Kia
Kika
Karen
Nina
Nisia
Karka
Karo
Karineczko
Karczyk
Kina
Karuszek
Karinkson
Karini
Karinq
Kaka
Niusia
Karinuchna
Karuś
Kinka
Karinek
Kinia
Karinunia
Karuszon
Karol
Karlo
Karinaszek
Karysiak
Karyn
Karusiątko
Kareczka
Karuchna
Kar
Karinaczek
Karyś
Karli
Kala
Karinuszek
Kariniczek
Kusia
Kartacz
Kalunia
Kaina
Karunia
Kareczko
Karinken
Karaszek
Kariniała
Kareczek
Kana
Kariczek
Kariczka
Karolina
Karla
Karaczek
Karik
Kara
Karinczyk
Kaha
Karcisz
Karisia
Karineczek
Karynka
Karinkus